" Naise eludilemma " - Aili Kelam

Psühholoogia, pedagoogika

Hind:1.00EUR

 
Sotsioloogist autor käsitleb oma teises raamatus mitmeid tähtsaid valdkondi nüüdisaegse naise elus. Peatähelepanu on keskendunud kahele probleemile – kutsetööle ja perekonnale.
Kasutatud on Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi sotsialistliku elulaadi sektori ankeetküsitluste tulemusi ja suulisi intervjuusid ning võrdlusandmeid teiste vennasvabariikide ja maadega.
Huvipakkuv lugemismaterjal kõigile perekonnaprobleemidest huvitatuile.