"Eesti keele rahvasõnaraamat koos õigekirjareeglitega"

Sõnaraamatud

Hind:10.00EUR

Eesti keele rahvasõnaraamat on lihtne eesti keele sõnaraamat, mis sobib ka sellisele kasutajale, kelle teadmised eesti keele sõnadest pole kuigi põhjalikud ega süsteemsed. Sõnavalik vastab tänapäeva kasutaja põhivajadustele, andes eesti keele sõnadest kõige olulisema koos põhitähendustega. Iga sõna täpset tähendust ja kasutusvaldkonda aitavad kiiresti mõista ning meelde jätta hoolikalt valitud näitelaused ja -fraasid, millele kasutaja saab tugineda. Osade tähenduste paremaks avamiseks on kasutatud ka illustratsioone.

 

Sõnaartikli ülesehitus on ülevaatlik ja lihtne nii vormilt kui ka seletuste poolest. Iga märksõna juures antakse otse sõnaartikli alguses sõna kõik olulisemad grammatilised vormid ja sõna seletus. See annab kindluse nii sõna suuliseks või ka kirjalikuks kasutamiseks. Sõnaartiklid on koostatud nii, et kasutaja ei pea enam sirvima lisamaterjale, vaid leiab kõik olulisema otse sõnaraamatust.

 

Artiklite lõpus on keelekommentaarid, milles esitatakse sõnadevahelisi seoseid või osutatakse klassikalistele veaohtlikele kohtadele nii sõna kirjapildis, muutevormides kui ka tähenduste eristamises. Keelekommentaaridel on ühest küljest sõnaraamatu kasutajat abistav roll, kuid teisest küljest ka keele mõistmist ja veatut tarvitamist õpetav roll. Nende kaudu on viidatud tähendus- ja vormiseostele, keerulistele kasutus- või õigekirjajuhtudele, kuid antud ka muid juhtnööre keelekaride ületamiseks. Nii sobib see sõnaraamat suurepäraselt enese täiendamiseks ja arendamiseks.

 

Omaette väärtuseks tuleb pidada õigekirjareeglite osa sõnaraamatu lisaosas. Selles on toodud põhiline eesti õigekirja puudutavatest küsimustest ning kõiki reegleid saadavad näited. Lisaossa kuuluvad veel valik Eesti kohanimesid ja lühiülevaade eesti keele sõnatuletusliidetest koos näidetega.

 

TEA rahvasõnaraamat on oma praktilisuses ja lihtsuses hea ja arendav abimees nii vanale kui ka noorele sõnaraamatukasutajale.